Werkgroep grensstenen

Binnen de historische vereniging  “de Dree Marken”houdt de werkgroep grensstenen zich bezig met het inventariseren en beschermen van de stenen, waarmee in het verleden grenzen werden vastgesteld. Het daarbij niet alleen om de grens tussen Nederland en Duitsland, maar ook om de stenen, die de grens tussen de marken bepaalden. Door bij zo’n steen een bordje met een toelichting te plaatsen of door periodiek een zgn. laakgang te houden gaat die kennis niet verloren en raken ze bij een groter publiek bekend. Daarbij kan het ook helpen om de oude naam die zo’n steen vroeger had weer naar voren te brengen of om een naamloze steen zelfs een historische verantwoorde naam te geven. Op die manier wordt er een bijdrage geleverd aan het behoud ervan.

grenssteen

Activiteiten werkgroep grensstenen 2012/2013

Het afgelopen jaar zijn wij ( m.n. Gerard Rosink en Tonnie Bekke) verder gegaan met het opsporen c.q. herontdekken van de loak- ofwel markestenen op de diverse oude markegrenzen en wel met de volgende resultaten:

• Markegrens De Lutte – Berghuizen. Hier werd steen 2022-13 in de houtwal tussen de Postweg en het Lossers voetpad (fam.Breukers) terug gevonden, iets vrijgemaakt en gefotografeerd. Steen 2022(32)-15 nabij de Duivelsdijk hebben we (nog) niet kunnen vinden die dag.Plannen voor 2013: Op zoek naar steen 2022-08 nabij de spoorwegovergang bij Koppelboerweg/Harinkweg en de stenen tussen de Bentheimerstraat en Denekamperstraat

• Markegrens De Lutte en Berghuizen met Lonneker. Alle markestenen op deze grens zijn thans (opnieuw) geïnventariseerd en de recente situatie gefotografeerd. Omdat we vermoedelijk kunnen “mee-liften” bij Monumentenwacht met een subsidieaanvraag voor de Judithhoeve hebben we gesproken met de Historische Kring Losser en de Stichting Sociëteit Enschede-Lonneker om twee markestenen beter herkenbaar te maken, t.w. de dreemarkensteen 19.20.32, die “verborgen” zit onder de wortels van berkebomen en markesteen (19)20-32-01 die in de veenachtige bodem verzakt is. Beiden liggen langs de grens van het Oldenzaalse veen. Alle partijen, incl. de rentmeester van dit gebied, vonden het een goed idee en willen meewerken. We wachten thans op een prijsopgaaf van de fa. Heebing. Verder kunnen we bekijken of een en ander haalbaar is en uiteraard zal ook het bestuur dan worden ingelicht.

• Markegrens De Lutte – Rossum/Volthe. Op 7 november j.l. hebben we steen 22.24-01 gelegen midden in het Roderveld weer herontdekt en op 20 november is ook steen 22.24-05 weer herontdekt. Beide a.d.h.v. oude dia’s van Engelbertink uit Rossum. Beide stenen moeten nog wat beter vrijgemaakt worden van de overwoekerende begroeiing, waaraan Natuurmonumenten wel wil meewerken. Plannen; Informatiebordjes plaatsen bij twee stenen op deze markegrens, die gelegen zijn aan een openbaar(fiets)pad, t.w. : aan de Paasbergweg/Tramweg en de Everlooweg .

• Markegrens De Lutte – Losser. Op 26 maart j.l. gesprek gehad met Dhr.Loos (Honingloweg) die beweerde dat de steen in de Rechters Kampe bij de Bethlehemsbeek nog aanwezig moet zijn. Plan: Voorjaar/zomer 2014 ter plekke “prikken”.

• Markegrenzen De Lutte – Beuningen en de markegrens van Berghuizen om Oldenzaal heen.Hier zijn geen acties ondernomen de afgelopen tijd.

Daarnaast hebben we helaas kennis moeten nemen van het besluit van Jan Oude Nijhuis om zich terug te trekken uit bestuur en werkgroep. Gelukkig heeft hij toegezegd ons met raad ( en daad?) te willen ondersteunen en twee keer zijn we ook al bij hem geweest voor een gesprek en om informatie want hij beschikt over een enorme kennis welke we niet graag verloren zien gaan.

Op 15 februari 2014 is de Snippertsteen die de ligt op de grens van de Luttermarke, de Lossermarke en deLonnekermarke onthult. De steen wordt in 1651 in het Luttermarkeboek genoemd.
Een filmpje van de onthulling staat op You Tube. Om het te zien klik hier

Werkgroep archief

In het archief beschikken we over ruim drie duizend historische boeken, keurig ingedeeld in verschillende rubrieken zoals o.a. periodieken van bevriende historische verenigingen, krantenknipsels, doop-, trouw- en overlijdensboeken, volkstellingen, boeken over De Lutte, Beuningen, Berghuizen en omliggende plaatsen. Verder zijn er Markeboeken, boeken over kerk/religie, veldnamen en grensstenen.
De boeken met hun specifieke nummering zijn middels een zoekfunctie op de computer in te zien en terug te vinden. Ook beschikken we over oude landkaarten, bidprentjes en een uitgebreide fotoverzameling.
Tijdens de openstelling willen de werkgroepleden archief u graag van dienst zijn om uw persoonlijke zoektocht naar historische informatie te vergemakkelijken.

Het archief wordt beheerd door 2 personen:
Mirjam Nijhuis
Paul Smellink

Catalogus

Om de catalogus van de aanwezige boeken en tijdschriften in het archief te kunnen raadplegen klik hier:catalogus boeken

Openstellling

De openstelling van het DDM-archief in Dorpshoes Erve Boerrigter is van september t/m mei
op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur ( Alleen volgens afspraak met contactpersoon Paul Smellink tel 0541-511366)  en
op vrijdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur.

U bent van harte welkom.

Archief de Dree MarkenArchief de Dree Marken

Werkgroep Veldnamen

Doel van de werkgroep is het opsporen, vastleggen en verklaren van historische veldnamen t.b.v. het nageslacht en ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap

Het afgelopen jaar zijn alle veldnamen vastgesteld en van een eenduidige naamgeving voorzien, waardoor meerdere verschijningsvormen tot 1 standaard zijn teruggebracht. Alle veldnamen zijn met nummers op deelkaarten geplaatst door Ben Nijmeijer. Het vervolg zou zijn dat er verklarende teksten gemaakt zouden worden door Jan Oude Nijhuis. Dit is nu stil komen te liggen. Alle deelkaarten met daarop de nummers van de veldnamen zouden door de heer Schmidt worden ingebracht in zijn systeem, maar hij zegt niet meer te beschikken over de kaarten, die hij eerder voor ons gemaakt heeft. Ook weten we niet waar de deelkaarten zich momenteel bevinden.

Activiteiten komende periode.
Zodra de deelkaarten weer boven tafel zijn, is het de bedoeling om de veldnamen in te brengen in het GIS-systeem wat ook gebruikt wordt bij de boerderijgroep. Hierdoor krijgen we een uitstekend overzicht van ons werkgebied op allerlei niveaus en informatiegebieden. Indien gewenst kunnen we daarna altijd nog een boekwerk uitbrengen met de veldnamen en de kaarten.

Werkgroepleden: Jan Tijman op Smeijers

Werkgroep Boerderijonderzoek

Wat willen we bereiken?:
Eén groep is bezig met het opbouwen van een database waarin de geschiedenis van de boerderijen in de drie marken Berghuizen, Beuningen en De Lutte wordt vastgelegd. De data base omvat de boerderijen, haar locaties, haar eigenaren, haar bewoners, foto’s en andere interessante gegevens.

De andere groep is bezig met het beschrijven van de oude erven binnen de Marke Beuningen om hiervan een boek uit te geven.Aangezien de Marke Beuningen uit heel veel oude erven bestaat is besloten deze in 3 delen te beschrijven.Het 1e deel, het oostelijke gebied omvat 45 erven. Het boek zal ongeveer 460 pagina’s beslaan en waarschijnlijk in 2015 drukklaar zijn. Frans Scholten, Paul Rouing, Jan Derkman en Jan Tijman op Smeijers houden zich hiermee bezig
De werkgroep komt vijf keer per jaar bij elkaar, verdeelt taken en bewaakt de voortgang.

De activiteiten van de afgelopen periode:

 • Markeboeken. De inhoud van de drie Markeboeken met de bijlagen is in Zwolle (HCO) geheel gefotografeerd (ca 2500 foto’s) en op DVD gezet.
 • Henk Koop is bezig om het geheel te transcriberen en te hertalen.(vordert volgens planning)
 • De wens is om de drie Markeboeken met bijlagen in boekvorm uit te geven. Met de volgende voortgang – en aandachtspunten:
  1. Voorbeeld is de uitgave van het Markeboek Agelo. (transcriptie en hertaling naast elkaar)
  2. Gesproken is met een vormgever over de lay-out.
  3. Gesproken wordt met een kandidaat uitgever.
  4. Er wordt een kostenbegroting opgesteld.
  5. Financiering (sponsoring).
  6. Voorintekening voor geïnteresseerden.

Gezien de informatie vanuit de Markeboeken die nu reeds beschikbaar is, is de verwachting reëel dat de gevulde data base een groot deel van het erfgoed van onze voorouders vast legt en beschikbaar stelt voor vele onderzoekers.

De werkgroep bestaat uit:Frans Scholten, Paul Rouing, Jan Olde Kalter, Henk Koop, Jan Tijman op Smeijers, Henk Westerik, Hennie Kok, Theo Grote Beverborg, Hans Lenderink, en Jaap en Annemarie van Daalen.

SpraaksteeSpraakstee

Werkgroep Foto

Doelstelling van de foto werkgroep.
Doel van de werkgroep is het verzamelen van foto’s welke voor ons werkgebied en/of leden van waarde zijn en het toegankelijk maken ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.

Activiteiten van de afgelopen periode.
Het afgelopen jaar zijn nieuw aangeboden foto’s gescand en opgeslagen in de computer. Enkele keren zijn op verzoek kopieën van foto’s verstrekt aan belangstellenden.
De stand van zaken is momenteel:

 • aanwezige foto’s zijn gerubriceerd in mappen.
 • nieuw “aangeboden” foto’s zijn gescand.
 • deel van de aanwezige foto’s is gescand op de computer.
 • deel van de aanwezig foto’s is voorzien van een beschrijving.

Activiteiten komende periode.

 • Nog te realiseren activiteiten voor de komende tijd:
 • 80% van aanwezige foto’s nog scannen op de computer
 • 80% van aanwezig foto’s nog voorzien van beschrijving
 • toegangssysteem ontwikkelen tot de foto’s en de beschrijving
 • index maken van alle foto’s
 • publicatie van foto’s en index op onze website
 • eventueel uitgeven van 3de fotoboek

Gezien de samenstelling en de beschikbare tijd van de werkgroepleden zullen de hoogst noodzakelijke activiteiten worden opgepakt, m.n. het scannen van nieuw aangeboden materiaal. Alle overige activiteiten staan tot volgend najaar op een laag pitje.

Werkgroepleden: Jan Tijman op Smeijers

Werkgroep Folklore en dialect

Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden van de vereniging om het in stand houden en kennis uit te dragen van ons Twentse dialect.Jaarlijks wordt er een dialectavond georganiseerd en zo mogelijk een kerstverhaal in het Twents.

Werkgroepleden: Gerard Huttenhuis,  Gerda Maseland-Nijhuis, Harry Booijink, René Bentert en Harry Nijhuis.